Regulamin sklepu internetowego automatyka-bram.com dotyczący zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa

obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku

§1 Postanowienia ogólne

1.   Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://automatykabram.com i jest prowadzony przez Waldemara Kita – przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Nowoczesne-Garaże” Waldemar Kita, adres miejsca wykonywania działalności: ul Krakowska 24A, 34-730 Mszana Dolna, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7372055248, numer REGON:122853478.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy:

Waldemar Kita
Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa
Nowoczesne-Garaże
ul. Krakowska 24A 
34-733 Mszana Dolna

b) adres poczty elektronicznej: sklep@automatyka-bram.com
c)  numer telefonu do przedstawiciela firmy: +48 502 502 027, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

a) automatyka-bram.com - Waldemar Kita - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Nowoczesne Garaże” Waldemar Kita, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Krakowska 24A, 34-730 Mszana Dolna, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 7372055248, numer REGON: 122853478;
b) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez automatyka-bram.com dostępny na stronie internetowej pod adresem https://automatyka-bram.com/
c) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez te osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej̨ przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną  zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z automatyka-bram.com niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności, która składa zamówienie w sklepie internetowym; Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
e) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których automatykabram.com wykona zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym;
f) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego obejmujące wybór przedmiotu sprzedaży pozostającego w asortymencie Sklepu internetowego, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce dostarczenia towaru oraz dane osobowe Klienta;

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

4. Automatyka-bram.com oferuje sprzedaż napędów do bram garażowych, napędów do bram przesuwnych, napędów do bram skrzydłowych, szlabanów, wideodomofonów oraz akcesoriów.

5. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

6. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
c) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
d) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

§2 Składanie zamówień:

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego https://automatyka-bram.com/

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia nabycie towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne.

4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego https://automatyka-bram.com/ wybrać przedmiot sprzedaży, ustalić sposób dostarczenia towaru i wypełnić formularz zamówienia. Zapłata następuje po kliknięciu w pole: zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez system płatności Przelewy24.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku, gdy towar jest niedostępny u producenta czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych.

§3 Ceny towarów i sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar

1. Ceny towarów podanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Łączna cena sprzedaży zostaje ustalona po sprecyzowaniu przez Klienta zamówienia. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru i koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami.

§4 Realizacja zamówień

1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

3. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z odpowiednim dokumentem fiskalnym.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach Ustawy z dnia30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  i. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  ii. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając automatyka-bram.com oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Automatyka-bram.com ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Automatyka-bram.com dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§6 Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Automatyka-bram.com jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.

2. Reklamacja powinna zostać złożona przez Klienta na piśmie. Formularz reklamacyjny stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

-        imię i nazwisko,
-        adres do korespondencji,
-        adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedz na reklamacje, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedz na reklamacje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
-        datę nabycia towaru,
-        rodzaj reklamowanego towaru,
-        dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
-        żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu oraz reklamowany przedmiot sprzedaży, chyba że nie jest możliwe jego odesłanie pocztą lub kurierem.

3. Automatyka-bram.com rozpatruje i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

4. Klient nie będący konsumentem, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi wg treści przepisu art. 558 Kodeksu cywilnego.

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidua lne.php §8 Gwarancja

1. Automatyka-bram.com udziela 12 miesięcy gwarancji. Niezależnie od gwarancji udzielonej przez Automatyka-bram.com do towaru dołączany jest dowód udzielenia gwarancji przez producenta.

§9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://automatyka-bram.com/, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zm.). Prezentowane na stronie internetowej Sklepu internetowego zdjęcia towarów, dostępne do wyboru kolory elementów towarów – mają charakter wyłącznie poglądowy.

3. Automatyka-bram.com honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maja na celu ograniczenia lub̨ wyłączenia jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.

4. Automatyka-bram.com zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany niniejszego

Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego https://automatyka-bram.com/ wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed data wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ustawę z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.